Skip directly to content

מדיניות פרטיות

ככלל, באפשרותך להכנס ולגלוש באתר פייזר ישראל ללא מסירת כל מידע אישי אודותיך.

אנו מכירים בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע שנמסר לנו על ידי המבקרים באתרי האינטרנט שלנו. אנו מתחייבים לכבד את פרטיותם של משתמשי האתר בכל עת. במידה ואתר האינטרנט של פייזר ישראל מכיל טופס פרטים למילוי באמצעות הגולש, אנו נאסוף פרטי זיהוי אישיים, ובהם שמות, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני, לרבות כתובת IP, רק כאשר הם מסופקים לנו על ידי משתמשי האתר ומרצונם.

פייזר ישראל שומרת על סודיות המידע האישי. רק לפייזר ישראל ולארגונים הקשורים לחברה בניהול המידע שלעיל תהיה גישה למידע שמסרת. מידע זה לא יועבר לכל צד שלישי שהוא.